Den Haag - Op 16 juni jl. is door staatssecretaris De Jager van het Ministerie van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond alternatieve medische diensten/ BTW vrijstelling, waarin hij mededeelt dat de ‘herijkingsmaatregel BTW-vrijstelling’ nogmaals met 6 maanden wordt uitgesteld tot 1 januari 2010. Desgewenst kan dit worden betrokken bij het - nog in te dienen - Belastingplan 2010. 

Tot die tijd wordt de bestaande situatie wat betreft de BTB-behandeling van de complementaire/alternatieve medische diensten gehandhaafd. Dat betekent voor zelfstandig gevestigd vaktherapeuten dat zij in elk geval tot die tijd 19% BTW moeten afdragen over hun inkomsten, met uitzondering van zorg verleend in het kader van de Basisverzekering, AWBZ of WMO.

Gezien de argumenten die genoemd worden in de brief is het nog maar de vraag of de BTW-vrijstelling er überhaupt gaat komen.