Utrecht - Er is slecht nieuws voor vrijgevestigde vaktherapeuten met betrekking tot het BTW vrijstellingsregister. Een uitgebreid gesprek tussen de beleidsmedewerker van de FVB en de verantwoordelijke ambtenaar van VWS heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Vaktherapeuten zullen niet worden opgenomen in het register van alternatieve beroepen in de zorg die recht hebben op BTW vrijstelling. Niet omdat we als beroepsgroep niet voldoen aan de criteria, maar omdat we een reguliere beroepsgroep zijn.

Voor de BTW vrijstelling gelden straks twee set toetsingscriteria:

  1. de wet BIG voor de reguliere beroepen. Hierin zijn de vaktherapeuten niet opgenomen.
  2. de nieuwe regeling van VWS voor alternatieve beroepen. Hiervoor komen vaktherapeuten niet in aanmerking omdat zij niet alternatief zijn.

De EU wetgeving biedt geen mogelijkheid voor een algemene BTW vrijstelling voor alle beroepen die in de zorg werkzaam zijn. Dus het argument dat alle zorgberoepen die in DBC's zijn opgenomen, ook bij zelfstandige uitoefening BTW vrijgesteld zou moeten worden, kan in dit kader niet gebruikt worden.

Er is begrip voor het feit dat de zelfstandig gevestigde vaktherapeut op deze manier tussen wal en schip valt, maar hier is verder volgens VWS op dit moment niets aan te doen. Wel is het zo dat er binnenkort een voorstel naar de Tweede Kamer gaat over de herziening van de wet BIG. De beroepenstructuur in de GGZ is een van de punten die in het kader van de herziening wet BIG in ieder geval aan de orde zal komen. Binnen deze structuur is een CONO-kamer voor vaktherapie dus wellicht worden vaktherapeuten nu eindelijk in het nieuw vast te stellen register voor beroepen in de zorg opgenomen.