Vrijwel gekoppeld aan de vraag: "Hoe werf ik cliënten", is de vraag: "Wie gaat dat betalen?" De gedachte hierachter is, dat als de cliënt niet (al) de kosten voor de therapie zelf hoeft te dragen, er meer gebruik gemaakt zal worden van de diensten die de vrijgevestigde vaktherapeut aanbiedt. Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om eventuele externe financieringsbronnen aan te boren, maar het helpt wel als jij als vaktherapeut daarbij behulpzaam kunt zijn. Wanneer je goed op de hoogte bent van de vergoedingsmogelijkheden voor jouw cliënten, kan dit helpen om de eigen markt te vergroten. Voorwaarde hierbij is vaak wel dat je zelf actief optreedt.

De wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg is volop in ontwikkeling en interpretaties over concrete toepassingen van de algemene voorwaarden kunnen veranderen. De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) is op 1 januari 2006 ingegaan. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) neemt per 1 januari 2007 een deel van de AWBZ over. De Wet werk en bijstand (Wwb) trad op 1 januari 2004 in werking. Ook is er per 1 januari 2006 het een en ander veranderd op het gebied van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe of gewijzigde wetten zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Zo heeft het huidige kabinet nu al pakketmaatregelen aangekondigd inzake de AWBZ. De eerste veranderingen zijn per 1 januari 2009 doorgevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor de vergoedingen vaktherapie.

Voor achtergrond  informatie voor de dossiers zorgverzekering, Wmo en AWBZ, verwijs ik naar de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),  de website van VWS en VNG over de invoering Wmo en de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor veranderingen in de Wwb. 

Klik hier voor de meest recente veranderingen in de zorg. 

Twee categorieën waarin (gedeeltelijke) vergoeding voor cliënten mogelijk is, zijn:

Ook bestaat de mogelijkheid dat de kosten van de therapie als 'buitengewone kosten' voor de cliënt aftrekbaar zijn van de belasting.
Op basis van het arrest van het gerechtshof te Den Bosch d.d. 19-02-2004 nr. 01/10875 zijn therapiekosten volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts op basis van psychisch lijden.