Wet werk en bijstand

Deze wet, die door de gemeenten wordt uitgevoerd, is sinds 1 januari 2004 van kracht en vervangt de Algemene Bijstandswet (AWB). De Wwb is bedoeld om de terugkeer op de arbeidsmarkt voor mensen die wel kunnen werken, te bevorderen. Naast de bijstandsuitkering voor diegenen die (nog) geen inkomen uit werk hebben, is er binnen dit systeem ook ruimte voor bijzondere bijstand.

Een vaktherapeut die een cliënt ondersteunt bij (re)integratie op de arbeidsmarkt, kan samen met de cliënt een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen. De volgende punten moeten in deze aanvraag worden beantwoord:

  • Waarom kan er in dit specifieke geval geen hulp geboden worden door de reguliere instanties?
  • Waarom voortzetting van ondersteuning of behandeling in deze vorm door de hulpverlener noodzakelijk is?

De aanvraag wordt onderzocht en beoordeeld door de GGD-arts bij wie de cliënt wordt opgeroepen. 

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Wet verbetering Poortwachter

De WIA is op 1 januari 2006 van kracht geworden en omvat twee onderdelen:

  • De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, de WGA
  • De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA

De wet biedt de mogelijkheid om subsidie te verstrekken aan werkgevers voor voozieningen tot behoud, herstel of bevordering van arbeidsgeschiktheid van de arbeidsgehandicapte werknemer voor de eigen arbeid. Ook kunnen er (éénmalige) subsidies worden verstrekt voor (her)plaatsing van een arbeidsgehandicapte.
Verzekeraars en werkgevers hebben er beiden belang bij om zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk gaan. Ook is het van belang dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten in het arbeidsproces blijven. Arbodiensten hebben gedeeltelijk de taak van de werkgever overgenomen om arbeidsuitval te voorkomen en het herstel van de zieke werknemer te bevorderen. De Arbodiensten kunnen 'specialisten' inhuren om de juiste begeleiding te bieden in dit proces. Deze specialist kan ook een vaktherapeut zijn.

In de Wet verbetering Poortwachter is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten doen om te bevorderen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Werkgevers kunnen zich verzekeren tegen de kosten van begeleiding/ Arbozorg en re-integratie van zieke werknemers door de Arbodiensten. Meer info: SZW Arboportaal.nl

De vaktherapeut kan bij een re-integratieproces een belangrijke rol spelen. Diensten kunnen worden aangeboden aan de werkgever, Arbodienst of het re-integratiekantoor:

  • Individueel aanbieden van diensten aan een regionale Arbodienst als vorm van re-intregratiezorg
  • Landelijk dekkend netwerk vormen met andere vaktherapeuten en je als netwerk aanbieden aan landelijk werkende Arbodiensten als aanbieder re-integratiezorg.
  • Als 'onderaannemer' re-integratiezorg aanbieden aan een re-integratiebedrijf dat diverse disciplines zoekt en re-integratiezorg op maat biedt om de diverse hulpvragen te kunnen beantwoorden.
  • Op oproepbasis werken voor kleinere werkgevers, die niet samenwerken met een Arbodienst of re-integratiebedrijf.

In dit laatste geval worden de kosten van het re-integratieproces niet door de arbeidsongeschiktheidsverzekering vergoed, maar betaalt de werkgever de kosten direct aan de zorgverlener.

Enkele zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis Achmea en Ohra, hebben arbeidsre-integratie in een verzuim preventie polis ondergebracht.

Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffer 1940-1945 (WUV)

Vervolgingsslachtoffers die in aanmerking kunnen komen voor deze uitkering zijn:

  • Mensen die in concentratiekampen of gevangenissen gevangen werden gehouden
  • Mensen die ondergedoken zijn geweest of sterilisatie hebben ondergaan om aan vrijheidsberoving te ontkomen.

Er kan een beroep worden gedaan op de WUV voor een uitkering, maar ook voor een vergoeding van ziektekosten, voortkomend uit ziekten of gebreken die ontstaan zijn door de vervolging, of erdoor verergerd zijn, die niet door andere instanties worden vergoed. Ook als kind van ouders die in de Tweede Wereldoorlog oorlogsslachtoffer zijn geweest, kan men problemen hebben met het ingrijpende oorlogsverleden van de ouders. Voor de naoorlogse generatie is er een vergoedingsregeling die kan worden aangevraagd bij de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), Raadskamer WUV. Deze stuurt een aanvraagformulier en voorlichtingsmateriaal. Op het formulier moet worden aangegeven door welke organisatie men begeleid wil worden bij het doen van een aanvraag:

De WUV is een ingewikkelde wet en deze stichtingen bezitten jarenlange ervaring in het begeleiden van oorlogsgetroffenen. Na de aanmelding komt een sociaal rapporteur van één van deze begeleidende organisaties bij de cliënt op huisbezoek. De PUR streeft ernaar om de aanvraag binnen 7 maanden behandeld te hebben.

Voor overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog is er een belangenorganisatie: het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers.

Het per 1 januari 2005 opgerichte Cogis (kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld), heeft veel informatie over de gevolgend van oorlog, zowel voor oorlogsslachtoffers zelf, als voor hulpverleners.