Klik hier voor Veranderingen in de Zorg 2015


Zorgverzekeringswet

Per 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd, waarbij iedereen verplicht is om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Deze zorgverzekering is een verzekering in natura. De zorgverzekeraar sluit overeenkomsten met de zorgverleners. De zorgvrager betaalt premie voor de verzekering, niet voor de verleende zorg. Vaktherapie wordt niet vergoed onder de basisverzekering.

Er zijn wel een aantal zorgverzekeraars die vaktherapie vergoeden onder de aanvullende verzekeringen (AV) die zij aanbieden. Zorgverzekeraars zijn vrij in wat zij aanbieden in een aanvullende verzekering. Ze kunnen hierin concurreren met elkaar en mogen daarin ook winstoogmerk hebben. Aanvullende verzekeringen zijn risicoverzekeringen: zij keren geld uit aan de verzekerden wanneer deze op basis van de polisvoorwaarden recht hebben op vergoeding van de kosten van de verleende zorg.
Van de kleine 40 zorgverzekeraars, zijn er tot nu toe zo'n 15 die vaktherapie onder voorwaarden in een aanvullende verzekering (AV) vergoeden. Veelal valt vaktherapie in de aanvullende verzekering onder de 'alternatieve geneeswijzen'.

Voorwaarden bij (gedeeltelijke) vergoeding:

  • De vaktherapeut is lid van een beroepsvereniging waar de verzekeraar een overeenkomst mee heeft gesloten.
  • De vaktherapeut staat (kandidaat) geregistreerd in het beroepenregister van de betreffende beroepsvereniging.
  • De huisarts van de cliënt schrijft een verwijsbrief welke tezamen met een brief van de therapeut, waarin de problematiek (diagnose en behandeling) beschreven wordt, naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd.

  

AWBZ

De AWBZ is een volkverzekering voor iedereen die in Nederland woont en/ of werkt, voor medische kosten bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom, die niet onder de zorgverzekering vallen.
Een indicatie voor AWBZ-zorg moet door de cliënt worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het is daarom belangrijk voor de cliënt om bekend te zijn met wat de vrijgevestigde vaktherapeut hierin te bieden heeft. De vrijgevestigde vaktherapeut heeft omgekeerd hier de taak om kennis en vaardigheden zo creatief en flexibel mogelijk in te zetten om tegemoet te komen aan de specifieke hulpvraag van de cliënt. Een vaktherapeut kan de onder de AWBZ vallende zorgfunctie behandeling en begeleiding verlenen.

Vanaf 1 januari 2009 gaat het CIZ alle bestaande indicaties en nieuwe aanvragen voor Activerende Begeleiding (AB) en Ondersteunende Begeleiding (OB) opnieuw bekijken vanuit de nieuwe AWBZ-vorm die per die datum wordt in gevoerd: Begeleiding. OB komt deels terug als Begeleiding. AB gaat deels op in Behandeling en deels in Begeleiding.  Voor OB op psychosociale grondslag geldt voorlopig een overgangsregeling.

Wat betreft de financiering kan er gekozen worden voor een geldsysteem, het Persoongebonden Budget (PgB), en/ of een natura systeem. Zorg in natura kan alleen worden geleverd door een instelling, die is toegelaten om deze zorg te verlenen binnen de kaders van de AWBZ. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij een zorgverlener/ instelling waarmee een contract is gesloten. Door inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt je als individuele hulpverlener met een eigen praktijk, aangemerkt als een bedrijf. Om zorg in natura ten laste van de Zvw of AWBZ te kunnen leveren, kun je een aanvraag procedure toelating instelling AWBZ starten. Na toelating moet je contact opnemen met het zorgkantoor. Er wordt een overeenkomst gesloten en productafspraken gemaakt. De inhoud van deze (individuele) overeenkomst is echter aan de betrokken partijen en over dit contract moet in principe onderhandeld worden. De tarieven worden in overleg met het NZa vastgesteld.

TIP!
Zoek voordat je deze procedure start al contact met het zorgkantoor in jouw regio. Het zorgkantoor kan je wijzen op voor jou relevante punten bij het leveren van AWBZ zorg. Ook kan het het zorgkantoor vragen om het verzoek tot toelating mede te ondertekenen, wat de procedure kan versnellen.

Persoonsgebondenbudget (PgB)

Een andere financieringsmogelijkheid voor cliënten is het aanwenden van het Persoongebonden Budget (PgB). Het PgB mag echter niet worden gebruikt voor therapie. Wel voor activerende begeleiding of ondersteunende begeleiding.
Het PgB wordt verstrekt door het zorgkantoor dat belast is met de verdeling van het geld van de AWBZ. Met de komst in 2006 van de Zorgverzekeringswet en de Wmo in januari 2007, gaan een aantal AWBZ-aanspraken over naar de nieuwe regelingen. Op de website van de FVB staat wat deze veranderingen per 1 januari 2008 voor vrijgevestigde vaktherapeuten betekenen.
De budgethouder, de cliënt, bepaalt zelf aan welke eisen de zorgverlener moet voldoen. Erkenningen en toelatingen zijn in dit systeem niet aan de orde. De cliënt gaat een zorgcontract aan met de zorgverlener.

De zorgverlener moet aan een aantal administratieve verplichtingen voldoen en is gehouden om 6 weken na afloop van de maand waarin de zorg is verleend, een declaratie bij de cliënt in te dienen. Op de ondertekende declaratie moet staan:

  • Data van de dagen dat er zorg is verleend
  • Uurtarief
  • Het aantal te betalen uren of dagdelen
  • Naam, adres en AGB-code van de zorgverlener
  • Btw-nummer, inschrijfnummer Kamer van Koophandel, BurgerServiceNummer van de cliënt (SoFi-nummer)