Btw/ Omzetbelasting is een algemene en directe belasting die op binnenlandse goederen en diensten wordt geheven. Zodra je een vrijgevestigd beroep uitoefent, en geld vraagt voor de geleverde activiteit, moet je de prijs verhogen met het verplichte btw percentage. Er gelden vier verschillende btw-tarieven voor het heffen of betalen van btw.
Ontvangen btw moet worden afgedragen aan de belasting, met aftrek van de btw die je zelf aan leveranciers betaalt, de zgn. voorbelasting. Dit noemen we het btw-saldo. Afhankelijk van de hoogte van de omzet, moet de btw-aangifte eens per maand of per kwartaal worden gedaan en dient de boekhouding dus helemaal te zijn bijgewerkt. Gemiddeld controleert de belastingdienst eens in de vijf jaar of er correcte btw-aangifte is gedaan. Om te voorkomen dat je in financiële problemen raakt, is het verstandig om een som geld voor de belasting te reserveren en op een aparte spaarrekening te zetten.
Meer informatie in het gratis Handboek Ondernemen van de belastingdienst.  

Btw-tarieven

Er zijn verschillende tarieven die voor het heffen of betalen van btw gelden: 

  • Algemeen tarief 19%; duurzame goederen en de meeste dienstverlening.
  • Verlaagd tarief 6%; eerste levensbehoeften, boeken, treinkaartjes en kunst.
  • Nultarief 0%; heeft voornamelijk betrekking op import en export.
  • Vrijgestelde prestaties; diensten door beroepsonderwijs en (para)medici die beroepen uitoefenen die zijn aangewezen in de Wet BIG.

De diensten van bepaalde instellingen en beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van btw. Een beroep dat niet specifiek in de vrijstellingsregeling is opgenomen valt wel onder de btw-verplichting (19%). De vrijgevestigde vaktherapeut oefent een vrij beroep binnen de gezondheidszorg uit, maar dit beroep is in tegenstelling tot andere (para)medische beroepen nog niet opgenomen in de Wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het tarief dat de vrijgevestigde vaktherapeut op de geleverde diensten berekent is meestal 19%.
Het verschil tussen het 0%-tarief en de vrijstelling voor medische beroepen is, dat je bij het 0%-tarief de door jou betaalde btw kunt terugvragen, wat bij de vrijgestelde prestatie niet mogelijk is.

TIP!

Informeer bij de belastingdienst welke tarieven voor jou van toepassing zijn, en laat dit op papier bevestigen. In enkele gevallen gelden namelijk bijzondere tarieven.

Geen omzetbelasting (btw) meer voor zorgfunctie begeleiding

In het Belastingplan 2007, is de Wet Omzetbelasting aangepast. Voor zorg, hulp of begeleiding, gegeven door vrij gevestigde hulpverleners, freelancers, organisaties of instellingen, mag geen omzetbelasting (btw) in rekening worden gebracht.

De vrijstelling geldt voor alle zorgfuncties waar een persoonsgebonden budget voor kan worden aangewend op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Het maakt voor de btw vrijstelling niet uit wie de diensten aanbiedt. Dat kan een bedrijf of instelling zijn, maar ook een zelfstandig ondernemer (zoals een vaktherapeut) of een freelancer. Het maakt ook niet uit waar de diensten worden aangeboden, bij de cliënt thuis of ergens anders. De btw vrijstelling geldt niet voor bemiddelingskosten of voor administratieve diensten. Over die ondersteuning moet wel btw berekend worden.

Mocht u als vrij gevestigde muziektherapeut discussie krijgen met de belastinginspecteur over de btw vrijstelling, dan kunt u hem wijzen op de letterlijke tekst van de wetswijziging, te vinden in het Belastingplan 2007, pagina 14, onderdeel F.

Sociaal-culturele vrijstellingsregeling

Op het Ministerie van Financiën wordt onderzocht of de sociaal-culturele vrijstellingsregeling, die betrekking heeft op (onder meer) instellingen (zonder winstoogmerk), uitgebreid kan worden zodat de vrijgevestigde maatschappelijk werker (ondernemer met winstoogmerk) daarin ook opgenomen kan worden.

Mocht in de toekomst de vrijgevestigde vaktherapeut ook worden toegelaten als instelling tot de AWBZ, dan is geen btw verschuldigd over de werkzaamheden die hierbinnen verricht worden. Deze werkzaamheden vallen onder de noemer “Thuiszorg”, sector V&V (verpleging en verzorging) en onder de AWBZ–functie “ondersteunende begeleiding” en hebben daarom btw vrijstelling. Let wel: alle andere werkzaamheden die daarnaast nog worden verricht binnen de particuliere praktijk, zijn wel btw plichtig.

Op 15 december 2005 is een KB (Koninklijk Besluit) in werking getreden waarbij de BTW vrijstelling voor sociaal culturele prestaties is uitgebreid. In het KB is niet meer als criterium opgenomen dat de instelling geen winst mag maken. De vrijgevestigde individuele vaktherapeut zou ook onder deze vrijstelling kunnen vallen, omdat het winstcriterium niet meer geldt en omdat uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie blijkt dat onder het begrip instelling niet alleen een rechtspersoon valt maar ook een 'natuurlijk persoon' (eenmanszaak, maatschap, vof) die als doelstelling de levering van die prestaties heeft.

Als een individuele belastinginspecteur zou menen dat een vrijgevestigde geen instelling is en dus niet onder de vrijstelling zou vallen, dan kan misschien verwezen worden naar de uitspraak van het Hof: HvJ-EG 3 april 2003, zaak C/144/00, gepubliceerd in VakNieuws 2003/20.12

Naar aanleiding van dit KB is de procedure voor het aanvragen van de vrijstellingen voor instellingen met een sociaal en/of cultureel karakter gewijzigd. Verzoek om toepassing van de vrijstelling moet vanaf 1 januari 2006 worden ingediend bij:

Belastingdienst/Oost Brabant/kantoor Helmond
Postbus 965
5700 AZ Helmond

De belastinginspecteur beslist met een beschikking op jouw verzoek, waartegen je indien gewenst bezwaar kan maken.
 

De kleine ondernemersregeling (KOR)

Wanneer de eigen praktijk een onderneming in de vorm van een natuurlijk persoon is (eenmanszaak, maatschap, vof), kan je bij een laag btw-saldo in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling.

Bij een btw-saldo tot € 1.345 hoef je geen BTW af te dragen.
Bij een btw-saldo tussen € 1.345 en € 1.883 krijg je vermindering van btw afdracht volgens de volgende berekening: (€ 1.883 -⁄- het btw-saldo) x 2,5.

Het af te dragen bedrag is dus het oorspronkelijke Btw-saldo minus het bedrag van de vermindering.
Dit betekent dat je pas bij een omzet van boven de € 9.911 per jaar bij een btw-tarief van 19%, volledig btw moet afdragen. Btw die als gevolg van deze regeling niet wordt afgedragen, moet je wel optellen bij de nettowinst en dit kan dan leiden tot een hoger bedrag aan inkomstenbelasting.

Factuur- en kasstelsel

De belastingdienst kent twee systemen om btw af te dragen: factuurstelsel en kasstelsel. Meestal is de eerste van toepassing en hierbij geldt dat je btw verschuldigd bent op het moment dat je een factuur de deur uit doet. Wanneer betalingen overwegend contant geschieden, mag je kiezen voor het kasstelsel, waarbij de btw verschuldigd ben op het moment dat je daadwerkelijk het geld ontvangt.