Naast ondernemersaftrek zijn er nog andere fiscale voordelen mogelijk. De volgende aftrekposten kunnen van toepassing zijn:  

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeringen in de eigen onderneming zijn aftrekbaar van de belasting. Wanneer je in 2008 voor meer dan € 2.100 maar minder dan 
€ 236.000 in bedrijfsmiddelen investeert, mag tot 25% van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de winst. Hierdoor wordt de winst lager, en betaal je minder belasting. Investeringen tot € 450 komen niet in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
Niet op alle investeringen is kleinschaligheidsinvesteringsaftrek mogelijk. Bijvoorbeeld bij grond, woonhuizen, personenauto's, vergunningen, goodwill bij leveringen door verwanten en bedrijven waarin jouw aandeel te groot is.
Bij het bedrijfsmiddel dat na aanschaf binnen vijf jaar wordt vervreemd (verkoop, ruil of ontrekken aan de onderneming), krijg je te maken met de desinvesteringsbijtelling. Hetzelfde percentage kleinschaligheidsinvesteringaftrek dat je berekende bij de aanschaf van het bedrijfsmiddel, moet nu over de verkoopprijs (of economische waarde) worden berekend en bij de fiscale winst worden opgeteld. Als je in 2008 voor € 2.100 of minder aan bedrijfsmiddelen vervreemd, hoef je geen desinvesteringsbijtelling toe te passen.

Tabel Investeringsaftrek 2008

Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

Als startende ondernemer mag je afwijken van de normale manier van afschrijven: willekeurig afschrijven. Je bepaalt zelf wanneer je de totale afschrijvingskosten van bedrijfsmiddelen aftrekt. Een voordeel van willekeurig afschrijven op de korte termijn is, dat je door veel af te schrijven minder winst hebt (of zelfs verlies lijdt) en minder belasting betaalt of zelfs belasting terug krijgt. Hier zit een addertje onder het gras. Als je veel in één keer afschrijft, bereikt het bedrijfsmiddel eerder zijn restwaarde en valt er in de latere jaren weinig meer af te schrijven. De winst wordt dan in de komende jaren hoger, waardoor je weer méér belasting betaalt. De voorwaarden voor willekeurige afschrijving zijn:

  • Je hebt een onderneming in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, cv of vof.
  • Je mag alleen willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen die je aanschaft in de jaren dat je recht hebt op startersaftrek.
  • Alleen willekeurige afschrijving over bedrijfsmiddelen waarvoor je recht hebt op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek met een maximum tot € 236.000. Komt het totaal boven die grens uit, dan mag je zelf kiezen over welke van die bedrijfsmiddelen je willekeurig afschrijft.

  

Fiscale oudedagsvoorziening

De fiscale oudedagsvoorziening biedt de mogelijkheid om een deel van de winst te sparen voor een zelf opgebouwd pensioen. Het is een soort uitstel van betaling van belasting en daarom is het niet verstandig om dit tot het maximaal mogelijke op te voeren. Over de oudedagsreserve hoef je voorlopig geen belasting te betalen, maar na de pensionering wel. De gedachte hierachter is, dat er later een lager percentage zal gelden.
Voor 2008 is de toevoeging aan de oudedagsreserve 12% van de winst met een maximum van € 11.396. Maar door de toevoeging mag de oudedagsreserve niet hoger uitkomen dan het ondernemingsvermogen. Je kunt de oudedagsreserve laten afnemen met een bedrag dat je aan betaalde lijfrentes aftrekt. Het bedrag van afneming wordt dan bij de winst opgeteld, maar er staat een even grote premieaftrek op het inkomen uit werk en woning (box I) tegenover.
De reservering moet vanaf 2001 op de balans worden vermeld. Met alleen deze oudedagsreserve ben je er nog niet voor je pensioen. Overleg met een belasting- of pensioenadviseur in hoeverre deze reservering toereikend is en of er nog andere maatregelen voor het toekomstige pensioen getroffen moeten worden.

TIP!
Zorg zelf voor een goede oudedagsvoorziening, bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering af te sluiten.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Je kunt er gebruik van maken als je ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium. De vrijstelling is 10% van de winst, na aftrek van de ondernemersaftrek. Je moet tussen 2003 en 2007 drie of meer jaren aan het urencriterium hebben voldaan.

Tabel Voorbeeld fiscale winstberekening 2008

Verliescompensatie

Wanneer de eigen praktijk niet zo goed loopt als je zou willen, bestaat de kans dat je verlies lijdt. Soms kun je dat verlies niet verrekenen met andere, positieve inkomsten uit werk en woning (box I) van dat jaar. Bijvoorbeeld met salaris uit een deeltijdbaan of alimentatie. Als je in een boekjaar verlies lijdt en dus een negatief inkomen hebt, mag je het verlies compenseren met de winst uit maximaal drie voorgaande jaren. Je krijgt een teruggaaf van de belasting over de vorige jaren. Wanneer dit niet helemaal mogelijk is, mogen alle ondernemingsverliezen gecompenseerd worden met de belastbare inkomens uit werk en woning van nog komende boekjaren.

Belastingvrije kilometervergoeding

Wanneer je zakelijke ritten maakt met de eigen auto, mag je € 0,19 per kilometer aftrekken van je winst.